Systémy na kontrolu tesnosti

Soderel vyvíja, zostavuje, in?taluje a vykonáva údr?bu strojov na kontrolu tesnosti, ur?ených pre v?etkých odborníkov, ktorí chcú zaru?i? svojim zákazníkom bezporuchové výrobky.

Na kontrolu neustálej kvality a celkovú spokojnos? Va?ej klientely aplikujeme na?e meracie systémy v mnohých oblastiach :

 • Automobilový priemysel (kon?truktéri, výrobcovia dielov, ...)
 • Balenie tekutín (f?a?e pre ?portovcov,...)
 • Výroba ?erpadiel (?erpadlá na spracovanie vody, napájanie kotlov, obrábacie stroje, chladiace ve?e,...)

Automobilový priemysel

Na montá?nej linke automobilov vykonávame kontrolu tesnosti okruhov predtým, ako sa naplnia kvapalinou, ?o zabráni opravám na konci linky.

Princíp kontroly tesnosti je vo v?eobecnosti nasledovný : uvedenie do podtlaku, stabilizácia, testovanie, odvzdu?nenie.

Na?e technické oddelenie zostavuje a realizuje rie?enia prispôsobené Va?im potrebám. Od mobilného podvozku a? po adaptér, na?e realizácie umo??ujú integráciu jednotlivých ?astí na?ich strojov v závislosti od ?pecifík prostredia cie?ového podniku (spôsob pou?ívania, ergonómia,...).

Prostriedky kontroly tesnosti po?as výroby (>50veh/hod)

Opravné prostriedky kontroly tesnosti (15veh/hod)


Ostatné oblasti pou?itia

Automatické uzatvorenie dávkovacích ?erpadiel

Detailný poh?ad na systém uzatvorenia

Skú?ob?a tesnosti pri ru?nom uzatvorení

Poh?ad na skú?ob?u

Skú?ob?a na kontrolu tesnosti pre kotlové ?erpadlá.
Viacnásobné automatické uzatvorenie

Detailný poh?ad na skú?ob?u


Adaptér na pripojenie ?robovaním

Player Flash

Na?e stredisko mechanických ?túdií sa neustále inovuje, aby Vám navrhlo ú?inné rie?enia. Adaptér na pripojenie pneumatickým ?robovaním Vám ?alej priná?a optimálnu tesnos? :

 • ?ahkú ovládate?nos?
 • Bezpe?nos?
 • Rýchlu a úspornú údr?bu

* Brevet : EP 1 538 125 B1Prístroj na lokalizáciu vodíkových únikov

V rámci roz?írenia zariadení na kontrolu tesnosti navrhujeme prístroj na lokalizáciu a meranie únikov vodíka.

S týmto ?ahkým a jednoducho manipulovate?ným prístrojom, ktorý je pou?ite?ný vo v?etkých priemyselných odvetviach, zabudnete na vodné potopy a tlakové skú?ky.

Zlo?ený z 5% vodíka a 95% dusíka, má tento detek?ný plyn nieko?ko výhod :

 • je úsporný
 • ?ahký
 • nelepkavý
 • nehor?avý
 • nezne?is?ujúci
 • netoxický
 • necitlivý vo?i iným plynom

Právne - Sitemap